ÚCHP v. v. i. > Oddělení ÚCHP > Oddělení environmentálního inženýrství

 

Číslo skupiny6
VedoucíIng. Šyc Michal Ph.D.
Kontakty
Adresa:  Rozvojová 135/1, 165 02 Praha-Lysolaje, Česká republika
E-mail:  syc@icpf.cas.cz
Telefon:  +420 220 390 261
Fax:  +420 220 920 661
Popis
Oddělení se v současné době věnuje zejména systematickému orientovaný výzkum, kdy se nové ideje zformované v rámci základního výzkumu snaží dále rozvíjet a přetavit v aplikační praxi i v rámci aplikovaného výzkumu, a to v oblastech energetického využití odpadů a alternativních paliv, minimalizací dopadů této činnosti na životní prostředí a oblasti materiálového využití odpadů a recyklaci.

 

Energetické využití odpadů a alternativních paliv

Energetické využití odpadů a alternativních paliv je studováno s ohledem na návrh a optimalizaci podmínek jejich energetického využití a na účinnější postupy čištění spalin a na postupy nakládání s pevnými zbytky ze spalovacích procesů. Výzkum je orientován na využití suchých sorbentů pro záchyt kyselých složek, včetně využití vícesložkových sorbentů pro souběžný záchyt organických látek a těžkých kovů, možnost integrace aparátů při použití těchto sorbentů, optimalizace podmínek, vývoj speciálních sorbentů pro selektivní záchyt vybraných polutantů (např. pro Hg) apod. pro dosažení hlubokého odstranění polutantů. Další sledovanou oblastí jsou pak efektivní metody pro záchyt rtuti ze odplynů, a to pomocí suchých metod (minerálních sorbent) i metod mokrých.

V oblasti decentralizace zdrojů je výzkum směřován na nespalovací procesy, tj. zplyňování či pyrolýzu. Hlavním cílem je zvyšování účinnosti procesů, studium chemismu, vývoj metod pro hluboké čištění generátorového plynu. V oblasti pyrolýzy je pozornost zaměřena zejména na studium podmínek pyrolýzy a vliv složení vstupního materiálu na kvalitu, složení a vlastnosti produkovaného pyrolýzního koksíku.

Dalším sledovaným směrem je využití pevných zbytků ze spalování, kde jsou zkoumány efektivní postupy získávání cenných složek ze strusky (získávání neželezných kovů), z popílků (elektrochemické získávání Zn a dalších prvků) či získávání fosforu z čistírenských kalů pomocí termických metod. V případě popílků je pak cílem také odstranění/snížení jejich nebezpečných vlastností pomocí stabilizace solidifikace.

 

Materiálové využití odpadů a recyklace

                Kromě energetického využití odpadů se pracoviště věnuje i vývoji postupů pro materiálové využití odpadů či jeho recyklaci. V oblasti zpracování odpadního papíru či plastů je hlavní orientace na vývoj chemických metod rozkladu či depolymerizace plastů za využití mikrovlnných technologií, či jejich materiálové využití jako speciálních plniv apod. V této části je výzkum prováděn zejména na zakázku pro konkrétní typ odpadu.

                Další oblastí je oblast biologicky rozložitelných odpadů, která bezprostředně navazuje i na energetické využití odpadů (čistírenské kaly jsou součástí biologických odpadů). Cílem výzkumu je zejména vývoj efektivních metod pro získávání nutričního potenciálu biologických odpadů, konkrétně na oblast zbytků z potravinářského průmyslu, zbytků ze živočišné výroby, apod., kde jsou studovány nedestruktivní hydrotermální metody s cílem získání nutrientů a transformace na hnojiva.

                Poslední oblastí jsou elektroodpady, kde se zaměřujeme na rozvoj hydrometalurgických metod pro získávání kovů vzácných zemin (Nd, Pr, Gd, Tb a Dy) a jejich vzájemnou separaci z různých typů odpadů jako jsou NIB magnety, získávání Li z baterií či získávání In z LCD displejů.

Oblasti výzkumu:

 • Moderní procesy pro zplyňování, čištění plynů a výrobu vodíku
 • Persistentní organické polutanty a emise těžkých kovů
 • Urban mining - metoda pro regeneraci kovů z odpadního popela
 • Čistění syntetického plynu z fluidního zplyňování uhlí s biomasou
 • Středně a vysoko-teplotní čistění plynu (odstranění HCl a H2S) pro aplikace
 • Zlepšené procesy pro energetické využití odpadů

Aplikovaný výzkum:

 • Optimalizace provozu pro energetické využití odpadů
 • Návrh optimalizace vícestupňového zplyňovacího generátoru na biomasu
 • Zplyňování dřeva a dřevěného odpadu na pohyblivém loži
 • In situ termická desorpce s využitím mikrovln
 • Brownfields – zdroj obnovitelné energie
 • Spalování a spolu-spalování odpadů a čistírenských kalů
 • Mikrovlnná depolymerace odpadního poly(ethylen tereftalatu) (PET)
 • Technologie opravy poškozených míst vozovek asfaltovým materiálem
 • Nová technologie rafinace spalin pro termickou degradaci odpadu
 • Metoda recyklace použitých luminoforů z kompaktních fluorescenčních lamp
 • Výroba nových papírových výrobků z odpadního cenninového papíru