ÚCHP v. v. i. > Oddělení ÚCHP > Oddělení vícefázových reaktorů

 

Číslo skupiny4
Vedoucídoc. Ing. Růžička Marek DSc.
Kontakty
Adresa:  Rozvojová 135/1, 165 02 Praha-Lysolaje, Česká republika
Telefon: +420 220 390 299
Popis
Oddělení vícefázových systémů se zabývá studiem různých vícefázových systémů s využitím pokročilých experimentálních technik i numerického modelování (CFD). Výzkumná činnost je zaměřena na čtyři hlavní směry:

 1. Vícefázové kontaktory / reaktory – studium hydrodynamiky a přenosu hmoty v aparátech kapalina-plyn a kapalina-plyn-pevná látka (bublané kolony, air-lift reaktory), studium dynamiky jedné a více bublin v různých situacích (rozpad bublin, koalescence, proudění v okolí bubliny).

 2. Systémy tekutina-pevná fáze – studium reologických vlastností různých ne-newtonských suspenzí (soustava kapalina-pevná fáze), studium mechaniky granulárních médií a práškové reologie (soustava plyn-pevná fáze).

 3. Bioreaktory – studium kultivace foto-autotrofních mikroorganizmů, studium separace jednobuněčných řas pomocí elektrokoagulace, flotace nebo bioflokulace, využití různých typů mikroorganizmů pro produkci hodnotných produktů.

 4. Mikroreaktory – studium mikro-reaktorových technologií za účelem efektivního způsobu přípravy různých produktů (např. z oblasti farmacie, speciální chemikálie), studium hydrodynamiky, sdílení tepla, sdílení hmoty a kinetiky v mikroreaktorech pro specifické reakce (např. hydrogenace, aldolové kondenzace).


Oblasti výzkumu:
 • Prudění a přenos hmoty ve vícefázových systémech kapalina-plyn, kapalina-pevná látka nebo kapalina-plyn-pevná látka
 • Vliv povrchově aktivních látek na vícefázové toky
 • Prášková reologie, sedimentace souboru polydisperzních částic
 • Numerické simulace chování plyno- kapalinových a granulárních sytémů (Fluent, CFX, DEM)
 • Studium toku kapalin a plyno-kapalinových disperzí v kanálech či mikrokanálech
 • Komplexní reologické chování mikrodisperzí
 • Teorie, metodologie a nové aplikace elektrodifusní diagnostiky
 • Stabilita a chování komplexních nápojových pěn
 • Imobilizace biokatalyzátorů, živých buněk nebo enzymů do organických či organicko-anorganických matric pomocí sol-gel procesu
Aplikovaný výzkum:
 • Prášková reologie
 • Reologie kapalin a disperzí, kvalitativní stanovení zdánlivého skluzu na stěně
 • Elektrodifusní diagnostika proudění a měření střihových napětí na stěně
 • Numerické předpovědi chování plyno-kapalinových systémů
 • Aplikace imobilizovaných biokatalyzátorů v optických senzorech