ÚCHP v. v. i. > Věda > OP VVV

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Tato sekce obsahuje projekty, které Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. získal ve výzvách OP VVV. Jednotlivé projekty jsou v nabídce níže.

Projekt ACTRIS-CZ RI

Projekt ACTRIS-CZ RI podporuje další rozvoj výzkumné infrastruktury ACTRIS-CZ, tedy českého národního uzlu panevropské výzkumné infrastruktury ACTRIS (Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure Network). ACTRIS-CZ představuje unikátní výzkumnou infrastrukturu zaměřenou na výzkum a dlouhodobé sledování chemických a fyzikálních procesů v atmosféře zařazenou do české Cestovní mapy velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022.

Projekt ACTRIS-CZ RI si klade za cíl zlepšit technické zázemí této infrastruktury lokalizované na Sdružené stanici Košetice-Křešín u Pacova, posílit její personální kapacitu a zapojení do mezinárodních sítí a následně rozvinout strategický výzkum tak, aby byla vytvořena konkurenceschopná kvalita schopná naplňovat beze zbytku cíle evropské infrastruktury ACTRIS, která byla v roce 2016 nově zařazena do Cestovní mapy Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI).

Hlavním řešitelem projektu ACTRIS-CZ RI je Ústav chemických procesů AV ČR, partnery projektu jsou Ústav výzkumu globální změny AV ČR a Centrum výzkumu toxických látek v ovzduší Recetox Masarykovy Univerzity.

Na projekt je poskytována finanční podpora z fondů Evropské unie. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání rozhodlo o poskytnutí dotace na realizaci projektu ACTRIS-CZ RI ve výši 58 442 717,70 Kč.

Projekt ÚCHP Mobilita

Nízká mezinárodní mobilita vědeckých pracovníků je jedním z klíčových problémů vědy a výzkumu v rámci ČR. Zajištění externího financování z prostředků OP VVV umožní absolvování stáží perspektivním pracovníkům na renomovaných pracovištích v zahraničí. Absolvování zahraniční stáže je klíčovou fází kariérního vývoje vědeckého pracovníka, které rozhoduje o jeho další odborné orientaci a zaměření a získání nových kompetencí, což vede k podstatnému odbornému rozvoji pracovníka.

Projekt ÚCHP Mobilita je zaměřen na posílení mezinárodní mobility juniorských vědeckých pracovníků z Ústavu chemických procesů AV ČR. Je naplánováno 7 výjezdních stáží na renomovaná pracoviště v Německu, Rakousku, Itálii a Francii, kterých se budou účastnit 4 postdoktorandi a 3 PhD studenti. Naplánovaná je také stáž zahraničního postdoktoranda na ÚCHP, a to v délce 12 měsíců se zaměřením na environmentální procesy. Projekt bude realizován v období 2017 až 2020.

Hlavním a jediným řešitelem projektu ÚCHP Mobilita je Ústav chemických procesů AV ČR.

Na projekt je poskytována finanční podpora z fondů Evropské unie. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání rozhodlo o poskytnutí dotace na realizaci projektu ÚCHP Mobilita ve výši 9 987 342,00 Kč.